מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באפליקציית “נא להצטלם בהתאם!” – רשת מדיה

 1. כללי

ברוכים הבאים לאפליקציה “נא להצטלם בהתאם!” (להלן: “האפליקציה”).

 לינק לאפליקציה בגוגל פליי: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spectalix.reshet13 

האפליקציה הינה  בבעלות רשת מדיה בע”מ ח.פ.  511677957 (להלן: “רשת” – Reshet Media), ופותחה ע”י חברת ספקטליקס בע”מ, ח.פ. 515605160 (Spectalix LTD) וכל שימוש בה על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן.

The application “נא להצטלם בהתאם” is in the full ownership of “Reshet Media” (In Hebrew: “רשת מדיה”) and was made for the purpose of offering viewer engagement activity for the Big Brother show. The application was developed by Spectalix LTD.  Every use of this application should comply to the terms of use and privacy policy as listed hereunder:

בהעדר הסכמה למי מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה.

בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באפליקציה הנך מסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.

רשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו והמשך שימושך באפליקציה יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש המעודכנים.

האפליקציה נועדה לשימושך האישי, בכפוף לתנאי שימוש אלו.

תנאי שימוש אלו חלים על האפליקציה ו/או חלקים ממנה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האפליקציה ו/או שהאפליקציה מאפשרת נגישות ו/או הורדה שלהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האפליקציה ו/או משירותים המוצעים בה ו/או באמצעותה, בתמורה או שלא בתמורה )להלן, ביחד ולחוד: “השירותים”).

השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באמצעות האפליקציה ובכלל הינם באחריותך הבלעדית ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.

הנך מסכים בזאת במפורש כי רשת פטורה לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, לך או לאחרים, לגבי כל היבט של שימוש באפליקציה, בתכנים ובשירותים שיסופקו לך באמצעותה.

 1. תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באפליקציה.

בתנאי שימוש אלו, הביטוי “תוכן” כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באפליקציה זו ו/או שימשו לתכנונה/אפיונה ו/או המוזנים אליה ו/או הכלולים בה ו/או הממוענים אליה/ממנה וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין ללא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר  זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.

כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.

 1. הגישה לאפליקציה

רשת שומרת לעצמה את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באפליקציה בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

יכול שהגישה לאפליקציה או חלקה והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, מסיבות כאלה ואחרות,  או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של רשת, ומבלי שתהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

רשת תהא רשאית להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ומבלי שתהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 1. שימוש במידע שמסרת

מסירת כתובת דוא”ל ו/או מספר סלולרי מהווה הסכמה לקבל הודעות לכתובת הדוא”ל ו/או מספר הסלולרי כאמור אותם מסרת לצרכים שונים, ובכלל זה פרסומות, הזמנות, הצעות, הודעות ומסרים מסחריים מכל סוג. הנך רשאי לבקש להפסיק שיגור של הודעות כאמור בהתאם להוראות כל דין. אין באמור כדי לחייב את רשת ו/או מי מטעמה לשלוח כל סוג של הודעות וזה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

שימוש באפליקציה מהווה הסכמה לאיסוף והתחקות אחר נתונים, מידע, תוכן, פעולות והרגלי שימוש שלך באפליקציה ואלו ישמשו לצרכים שונים, לרבות מסחריים ושיווקיים. אין באמור כדי לחייב את רשת ו/או מי מטעמה לבצע איסוף והתחקות וזה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

 1. סוגי התכנים באפליקציה

רשת שומרת לעצמה את הזכות לבחור האם ואילו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באפליקציה, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיה המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.

רשת עשויה לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האפליקציה ו/או מראה האפליקציה ו/או אופן הפעלתה ו/או אופן השימוש בה ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בה, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

רשת שומרת לעצמה את הזכות לכלול באפליקציה תכנים המהווים פרסומות מטעמה ו/או מטעם אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: “פרסומות”).

תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באפליקציה הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את רשת.

הפרסומות שתופענה באפליקציה ו/או תישלחנה למשתמשים בה, ככל ותופענה/תשלחנה הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.

 1. חיפוש תכנים באפליקציה

רשת שומרת לעצמה את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באפליקציה, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באפליקציה או חלק ממנה עפ”י בחירת  רשת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. זמינות תכנים באפליקציה

שימוש האפליקציה מהווה הסכמה כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באפליקציה, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באפליקציה ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. רשת תהיה פטורה מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאפליקציה, בטרם עשותך כן.

 1. תפקוד מכשירים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר כי ידוע לך כי במקרים מסוימים השימושיות של האפליקציה תלויה בתפקוד תקין של מכשיר הסמארטפון שברשותך ורכיבים הכלולים בו כגון BlueTooth ,GPS ועוד, אשר איכותם, אי דיוקם, שיבוש בהם ותקלות, עלולים להפריע לחוויית השימוש שלך  באפליקציה. רשת תהיה פטורה מכל אחריות לכך.

 1. תשלומים אשר יכול שיבוצעו דרך האפליקציה

מחירים באפליקציה, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת רשת.

 1. הזנת תכנים לאפליקציה

אם במסגרת שימוש באפליקציה, יצירת סרטונים, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או עשיית שימוש בשירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האפליקציה, האפליקציה תאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאפליקציה ו/או להפיץ ממנה ו/או באמצעותה תוכן אלים (מילולי ו\או פיסי), בלתי מוסרי, מיני, מאיים, גזעני, משמיץ, מנאץ או כזה שאינו הולם את רוח רשת ו/או “האח הגדול”, או תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו  וכן תוכן פוגע, מזלזל ו/או שעלול לפגוע במשתתפי העונה ה- 4 של התכנית “האח הגדול” ו/או בני משפחותיהם ו/או קרוביהם (להלן: “תוכן בלתי ראוי”), ואין להזין תכנים לאפליקציה בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.

רשת שומרת לעצמה את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי  תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנה לאפליקציה.

כמו כן הנך מבין ומסכים כי רשת רשאית לבחון כל תוכן, טרם העלאתו לאפליקציה וכן לפסול תכנים אשר אינם הולמים ו/או אינם תואמים את תנאי התקנון ו/או מכל סיבה אחרת ולהורידם או לא להעלותם כלל לאפליקציה, ללא צורך בנימוק פסילת תכנים אלה – הכל ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא יכולת שלך ו/או מי מטעמך לערער על החלטתה.

האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל ו/או על פי כל דין הינה של המשתמש באפליקציה בלבד.

רשת שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין עם משתמש באפליקציה שהפיץ באמצעותה תוכן בלתי ראוי כמתואר לעיל, כולל העברת פרטיו לגורמי אכיפת החוק, ודרישת פיצוי על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה מהפצת התוכן.

 1. קישורים, פרסומות והפניות מהאפליקציה

באפליקציה יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של רשת. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל סוג, אזי לרשת ו/או מי מטעמה אין ולא תהא כל אחריות על כך.

 1. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו”ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.

אפליקציה זו ותכניה הנם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.

אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באפליקציה כשל רשת בלבד ו/או כמותרים לשימוש רשת ע”י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, המצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: “זכויות הקניין הרוחני”).

צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאפליקציה ללא ידיעת רשת ו/או הסכמתה, מתבקשים לפנות לרשת ו/או למי מטעמה ולדווח על כך.

רשת שומרת לעצמה את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאפליקציה ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלו ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את רשת במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

 1. שימוש בתכני האפליקציה

אין לעשות באפליקציה ו/או בתכניה כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באפליקציה ו/או בתכניה שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.

כל שימוש באפליקציה ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בה ו/או נלקחו ממנה ו/או יוצרו על ידה, הינם לשימוש אישי בלבד ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי.

בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של רשת ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה,  תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירת יצירה  ניגזרת, או כל דרך אחרת.

העושה כן ללא היתר מפורש מאת המועדון, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או  נוסף שרשת תמצא לנכון.

אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע”י רשת לעשות שימוש בתכנים כלשהם באפליקציה, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות רשת, לרבות זכויות בעלות בכלל וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של רשת משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר.

 1. מאחריות

האפליקציה והתכנים הכלולים בה, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא (“As Is”).

רשת לא תשא באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באפליקציה ו/או בישומייה ו/או בתוצריה, ו/או למניעה ו/או להפרעה בשימוש באפליקציה מסיבה כלשהי.

רשת לא תשא באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך ו/או ייווצרו על ידך באמצעות האפליקציה, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, ולכל נזק, הפסד, עוגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.

רשת לא תשא בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת האפליקציה ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באפליקציה ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, אחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם שלך בלבד והנך מתחייב בזאת לשפות את רשת בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

רשת לא מתחייבת לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאפליקציה ו/או שהורדת מהאפליקציה, והאחריות על שמירת תכנים הנה שלך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.

בשימוש באפליקציה הנך מצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בעקבות השימוש באפליקציה הינה שלך בלבד. כן יצוין כי השימוש  במכשיר הנייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.

 1. שיפוי

הנך מתחייב לשפות ולפצות את רשת ו/או כל מי מטעמה, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לרשת נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

 1. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, וסמכות השיפוט הייחודית תהא של בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 1. שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של רשת, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באפליקציה זו, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא  אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

יצירת קשר

בכל בעיה, טענה או בקשת תמיכה בשימוש באפליקציה ניתן לפנות למיילים הבאים:

info@spectalix.com

hadask@reshet.tv