תנאי שימוש באפליקציית בית”ר שלי

כללי

ברוכים הבאים לאפליקציה “עורך הסרטונים של בית”ר” (להלן: “האפליקציה“).

האפליקציה הינה  בבעלות מועדון הכדורגל מ.ח. בית”ר ירושלים (2001) בע”מ ח.פ.  513151456 (להלן: “המועדון“), וכל שימוש בה על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן.

בהעדר הסכמה למי מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה.

בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באפליקציה הנך מסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.

המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו, והמשך שימושך באפליקציה יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש המעודכנים.

האפליקציה נועדה לשימושך האישי, בכפוף לתנאי שימוש אלו.

תנאי שימוש אלו חלים על האפליקציה ו/או חלקים ממנה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האפליקציה ו/או שהאפליקציה מאפשרת נגישות ו/או הורדה שלהם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האפליקציה ו/או משירותים המוצעים בה ו/או באמצעותה, בתמורה או שלא בתמורה)להלן, ביחד ולחוד: “השירותים“).

השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באמצעות האפליקציה ובכלל הינם באחריותך הבלעדית ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו.

הנך מסכים בזאת במפורש כי המועדון פטור לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, לך או לאחרים, לגבי כל היבט של שימוש באפליקציה ובשירותים שיסופקו לך באמצעותה.

תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באפליקציה.

בתנאי שימוש אלו, הביטוי “תוכן” כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באפליקציה זו ו/או שימשו לתכנונה/אפיונה ו/או המוזנים אליה ו/או הכלולים בה ו/או הממוענים אליה/ממנה, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר  זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.

כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.

הגישה לאפליקציה

המועדון שומר לעצמו את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באפליקציה בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שתהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

יכול שהגישה לאפליקציה או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, מסיבות כאלה ואחרות,  או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המועדון, ומבלי שתהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

המועדון יהא רשאי להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, ומבלי שתהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המועדון ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

שימוש במידע שמסרת

מסירת כתובת דוא”ל ו/או מספר סלולרי מהווה הסכמה לקבל הודעות לכתובת הדוא”ל ו/או מספר הסלולרי כאמור אותם מסרת לצרכים שונים, ובכלל זה פרסומות, הזמנות, הצעות, הודעות ומסרים מסחריים מכל סוג. הנך רשאי לבקש להפסיק שיגור של הודעות כאמור בהתאם להוראות כל דין.

שימוש באפליקציה מהווה הסכמה לאיסוף והתחקות אחר נתונים, מידע, תוכן, פעולות והרגלי שימוש שלך באפליקציה ואלו ישמשו לצרכים שונים, לרבות מסחריים ושיווקיים.

סוגי התכנים באפליקציה

המועדון שומר לעצמו את הזכות לבחור האם ואילו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באפליקציה, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיו המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.

המועדון עשוי לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האפליקציה ו/או מראה האפליקציה ו/או אופן הפעלתה ו/או אופן השימוש בה ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בה, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

המועדון שומר לעצמו את הזכות לכלול באפליקציה תכנים המהווים פרסומות מטעמו ו/או מטעם אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: “פרסומות“).

תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באפליקציה הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את המועדון.

הפרסומות שיופיעו באפליקציה ו/או שיישלחו למשתמשים בה, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.

חיפוש תכנים באפליקציה

המועדון שומר לעצמו את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באפליקציה, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באפליקציה או חלק ממנה עפ”י בחירת  המועדון, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

זמינות תכנים באפליקציה

שימוש האפליקציה מהווה הסכמה כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באפליקציה, או להכביד עליהם, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באפליקציה ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. המועדון יהיה פטור מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאפליקציה, בטרם עשותך כן.

תפקוד מכשירים

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר כי ידוע לך כי במקרים מסוימים השימושיות של האפליקציה תלויה בתפקוד תקין של מכשיר הסמארטפון שברשותך ורכיבים הכלולים בו כגון BlueTooth ,GPS ועוד, אשר איכותם, אי דיוקם, שיבוש בהם ותקלות, עלולים להפריע לחוויית השימוש שלך  באפליקציה. המועדון יהיו פטור מכל אחריות לכך.

תשלומים אשר יכול שיבוצעו דרך האפליקציה

מחירים באפליקציה, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת המועדון.

הזנת תכנים לאפליקציה

אם במסגרת שימוש באפליקציה, יצירת סרטונים, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או עשיית שימוש בשירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האפליקציה, האפליקציה תאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאפליקציה ו/או להפיץ ממנה ו/או באמצעותה תוכן אלים (מילולי ו\או פיסי), בלתי מוסרי, מיני, מאיים, גזעני, משמיץ, מנאץ או כזה שאינו הולם את רוח המועדון, או תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו (להלן: “תוכן בלתי ראוי“), ואין להזין תכנים לאפליקציה בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.

המועדון שומר לעצמו את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי  תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנה לאפליקציה.

האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל ו/או על פי כל דין הינה של המשתמש באפליקציה בלבד.

המועדון שומר לעצמו את הזכות למצות את הדין עם משתמש באפליקציה שהפיץ באמצעותה תוכן בלתי ראוי כמתואר לעיל, כולל העברת פרטיו לגורמי אכיפת החוק, ודרישת פיצוי על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה מהפצת התוכן.

קישורים, פרסומות והפניות מהאפליקציה

באפליקציה יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של המועדון. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל סוג, אזי למועדון ו/או מי מטעמו אין ולא תהא כל אחריות על כך.

זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו”ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.

אפליקציה זו ותכניה הנם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.

אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באפליקציה כשל המועדון בלבד ו/או כמותרים לשימוש המועדון ע”י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, המצאות, סודות מסחריים, מידע  טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: “זכויות הקניין הרוחני“).

צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאפליקציה ללא ידיעת המועדון ו/או הסכמתו, מתבקשים לפנות למועדון ו/או למי מטעמו ולדווח על כך.

המועדון שומר לעצמו את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאפליקציה ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלו ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את המועדון במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

שימוש בתכני האפליקציה

אין לעשות באפליקציה ו/או בתכניה כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באפליקציה ו/או בתכניה שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.

כל שימוש באפליקציה ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בה ו/או נלקחו ממנה ו/או יוצרו על ידה, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי.

בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של המועדון ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה,  תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירת יצירה  ניגזרת, או כל דרך אחרת.

העושה כן ללא היתר מפורש מאת המועדון, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או  נוסף שהמועדון ימצא לנכון.

אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע”י המועדון לעשות שימוש בתכנים כלשהם באפליקציה, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות המועדון, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של המועדון משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר.

מאחריות

האפליקציה והתכנים הכלולים בה, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא (“As Is”).

המועדון לא יישא באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באפליקציה ו/או בישומייה ו/או בתוצריה, ו/או למניעה ו/או להפרעה בשימוש באפליקציה מסיבה כלשהי.

המועדון לא יישא באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך ו/או יווצרו על ידך באמצעות האפליקציה, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, ולכל נזק, הפסד, עוגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.

המועדון לא יישא בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת האפליקציה ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באפליקציה ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, אחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם שלך בלבד והנך מתחייב בזאת לשפות את המועדון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

המועדון לא מתחייב לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאפליקציה, ו/או שהורדת מהאפליקציה, והאחריות על שמירת תכנים הנה שלך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו.

בשימוש באפליקציה הנך מצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בעקבות השימוש באפליקציה הינה שלך בלבד. כן יצוין כי השימוש  במכשיר הנייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות ולפצות את המועדון ו/או כל מי מטעמו, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם למועדון נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, וסמכות השיפוט הייחודית תהא של בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המועדון, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באפליקציה זו, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא  אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.